Svårt att neka bolag medlemskap i föreningen

Ett nyligen avgjort ärende i Svea hovrätt visar på de problem en förening möter som vill följa en mer restriktiv linje vad gäller medlemskap för juridisk person.

Bakgrunden var följande. Bolaget avtalade och förvärvade en lokal i en bostadsrättsförening. Styrelsen ställde sig avvisande varför bolaget gick till Hyresnämnden för att få ett godkännande. Hyresnämnden ansåg att det hade varit svårt att få klarhet i vilken typ av verksamhet som skulle drivas i lokalerna. Vidare ansåg nämnden att omständigheterna kring köpet visade att förvärvet hade gjorts i spekulativt syfte. Nämndens beslut blev därför att föreningen haft godtagbara skäl att vägra medlemskap.

Bolaget överklagade och vann framgång i hovrätten

Hovrätten framhöll i sitt avgörande följande omständigheter.
Att förvärvaren av en bostadsrätt bara avser att sälja bostadsrätten vidare har i praxis i och för sig ansetts medföra ett objektivt godtagbart skäl att vägra medlemskap. Det finns dock inte stöd i utredningen om att bolagets förvärv skulle vara kortsiktigt eller endast syfta till vidareförsäljning med snabb vinst.

Beträffande verksamhetens art fann Hovrätten att det inte förelåg skäl att ifrågasätta uppgifter från bolagets företrädare om att bolaget skulle sköta sin administration i fastigheten. Slutligen konstaterade domstolen att det inte är ett objektivt godtagbart skäl att vägra bolaget medlemskap på den grunden att en till bolaget knuten person agerat i syfte att omvandla lokalerna till bostäder.

Sammantaget så visar målet på att om föreningen skall ha framgång med ett nekande till medlemskap så måste det kunna styrkas och göras troligt att förvärv av en juridisk person är baserat på kortsiktighet och avsikt att snabbt sälja vidare med vinst.