BRF ordf. misshandlad. Medlems lägenhet blir förverkad.

Rättspraxis ser allvarligt på våldsbrott inom en bostadsrättsförening, särskilt om våld riktar sig mot förtroendevald som styrelseledamot. Saken har fått belysning genom en dom i Göteborgs tingsrätt.

Bakgrunden var att vattenläcka spritt sig ner i föreningens källare  och att föreningens ordförande begivit sig till källaren med anledning av läckan och för att om möjligt avhjälpa skada. I källaren blev ordföranden attackerad och misshandlad med en blanka av en medlem vars källarförråd blivit påverkad av vattenläckaget. Domstolen konstaterade att ordförandens skador inte varit ringa. Vidare att en sådan allvarlig misshandel skäligen inte bör tålas av bostadsrättsföreningen och att den våldsamme medlemmens nyttjanderätt till bostadsrättslägenheten därmed skulle förverkas.

Utgången i målet ger stöd åt de medlemmar som åtar sig styrelsearbete. Sådant förtroendearbete innebär många gånger att agera mot störande eller bråkande medlemmar. Självklart skall styrelsemedlem vid sådant arbete inte behöva utsättas för allvarligare hot eller misshandel.

Källa: Domstolsverket