HD dom ger nu utrymme för vidare tolkning när de gäller kriterierna för att samboförhållande skall anses föreligga.

Om samboförhållande föreligger eller ej kan ha betydelse för en förening, dels om föreningen hyr ut någon lägenhet eller vid dödsfall eller separation.

Den så kallade Sambolagen med förarbeten definierar ett samboförhållande som ett parförhållande där två personer stadigvarande bor tillsammans i ett förhållande som normalt innefattar ett sexuellt samliv.

HD har i juli,  målnummer T 6931-21, tagit ställning till om ett par som inte haft en gemensam sexuell relation ändå kan anses vara sambor.

Bakgrunden var två kvinnor som bodde tillsammans, med gemensamt hushåll och ekonomi. Den ena kvinnan avled vilket ledde till en försäkringstvist kopplat till om samboförhållande förelåg eller ej. Den avlidne kvinnans släktingar ansåg att de två kvinnorna bara varit kamrater medan en del andra personer i vänkretsen såg dem som ett par.

Den efterlevande av de båda kvinnorna berättande att de hade levt i en känslomässigt djup relation,och att de såg sig själva som både ett par och som sambor. Detta  även om de inte hade någon sexuell relation.

I sin dom förde domstolen följande resonemang. ”Förarbetsuttalande om sexuellt samliv kan inte förstås så att det skulle ta sikte på hur det ska vara i det enskilda samboförhållandet. Tanken är snarare att uttrycka att personerna ska stå i en sådan känslomässig relation till varandra att sexuellt umgänge brukar ingå i liknande förbindelser (jfr lag-utskottets betänkande LU 1986/87:28 s. 8). Också ett förhållande utan sexuellt samliv kan alltså utgöra ett parförhållande i lagens mening, och detta gäller oavsett anledningen till att något sexuellt samliv inte förekommer. Det som är avgörande är i stället att relationen ska kännetecknas av en sådan nära gemenskap i personligt hänseende som normalt förekommer mellan gifta (jfr ”Samborna på Götabergsgatan” NJA 1989 s. 682). Det ligger i sakens natur att det inte går att generellt beskriva vad känslomässiga band av det slaget närmare innefattar. Av betydelse vid bedömningen är om det finns en speciell samhörighet och tillit mellan personerna och en vilja att tillsammans dela livet som liknar det som brukar finnas mellan dem som väljer att gifta sig med varandra.”

HD kom fram till att ”vid en sammantagen bedömning ger utredningen tillräckligt stöd för att HR och SÖ inte bara var kamrater utan levde i en sådan nära personlig gemenskap som ska anses som ett parförhållande i sambolagens mening.”

Slutsatsen blev således att de båda kvinnorna var vid dödsfallet sambor.

Källa: Domstolsverket