Målet om advokats ansvar för talans utformning nu till HD

Som vi skrev i Nyheter den 23 januari har en advokatbyrå dömts av hovrätten att betala 12 miljoner i skadestånd på grund av vårdslöst sätt att utforma sin klients talan. Målet har överklagats och HD har beslutat lämna prövningstillstånd beträffande del av målet, dvs. frågan om det förelegat en reklamationsskyldighet för föreningen och om så kan anses vara fallet huruvida reklamation har skett i tid eller ej.

I tingsrätten kom domstolen fram till att det inte var visat från kärandesidan att advokaten när det gäller talans utformning till någon del varit vårdslös.

Hovrätten kom i sin ändrande dom till motsatt uppfattning med motiveringen ” A:s underlåtenhet att utforma föreningens talan så att frågan om ersättning för utläggen inte prövades självständigt får anses ha varit vårdslöst. Om så skett hade hovrättens bedömning av BRF:s talan i denna del bifallits.”

I sitt överklagande till HD lyfter advokatbyrån fram två rättsliga huvudfrågor som man menar bör prövas:

· Finns det en allmän reklamationsplikt utanför det lagreglerade området? ”Frågan är en av de mest debatterade inom obligationsrätten på senare år och olika uppfattningar har presenterats i den juridiska doktrinen..”

· Vilket ansvar har ett rättegångsombud för utformandet av en klients talan i ett tvistemål – ”i synnerhet underlåtenhet att åberopa en viss grund och vilka beviskrav som kan ställas på klienten för att denne ska anses ha lidit skada”.

__________________

Vi ser med stort intresse emot hur HD kommer att klargöra rättsläget.