Ny HD praxis. Andel i bostadsrätt är inte skyddad utan indragningsregeln kan tillämpas.

Högsta domstolen har nu i beslut,Ö 3703-13, ändrat tidigare gällande och ur gäldenärs synpunkt skyddande rättspraxis när det gäller utmätning av bostad som ägs av en gäldenär tillsammans med en annan person. Domstolens avgörande gör att hela bostaden nu kan säljas på en gång – även om en andel av bostaden ägs av en annan person än gäldenären.

Det aktuella målet gällde försäljning och utmätning av en bostadsrätt som ägdes tillsammans av gäldenären och hans mor. Sonen hade skatteskulder och beslut om utmätning hade skett.

Skatteverket som motpart yrkade att inte bara gäldenärens andel utan att hela bostadsrätten skulle säljas med stöd av den s.k. indragningsregeln i utsökningsbalken.

Gäldenären och hans mor förlorade i underinstanserna, men fick prövningstillstånd i HD.

Tidigare rättspraxis har stött sig på ett HD avgörande från 1995 där HD fastslog att samäganderättslagen är tillämplig på bostadsrätter. Vidare klargjordes det i beslutet att indragningsregeln inte kunde tillämpas analogt vid utmätning av andel i bostadsrätt. Argumentet härför var lagstiftarens skyddsintresse som framkommer i lagen om makars och sambors gemensamma bostad. Resultatet blev att en andel fick utmätas och försäljas, men inte hela bostadsrätten i ett första skede.

HD har nu genom sitt nya beslut kommit fram till att indragningsregeln bör ges samma tillämpningsområde som samäganderättslagens bestämmelser om försäljning av hela egendomen. Domstolen finner inte längre att det finns några särskilda skäl att som tidigare undanta bostadsrätter.
Domstolen gör i sin nya praxis ingen skillnad mellan fall då bostaden ägs av makar eller sambor och andra fall av gemensamt samägande. HD anser således numera att indragningsregeln är tillämplig vid utmätning av en andel i en bostadsrätt.

Konsekvensen av beslutet blir att försäljning av en bostadsrätt som ägs av en gäldenär tillsammans med en annan person kan göras i ett sammanhang.