Nya åtgärder för att förhindra kapning av BRF

Regeringen har nu beslutat att ändra förordningen om ekonomiska föreningar (1987:978). Förändringen innebär att en person som registreras eller avförs som företrädare för en bostadsrättsförening eller annan ekonomisk förening ska underrättas om detta. Syftet är att oriktiga registreringar ska upptäckas snabbare och ekonomisk brottslighet förhindras.

Bakgrunden till beslutet är den problematik som man kunnat konstatera under senare år med att personer på felaktiga grunder förs in i bolagsverkets registret över ekonomiska föreningar. Sådan felaktig registrering upptäcks givetvis efter ett tag, men risken är stor att den som genom registreringen på ett oriktigt sätt har haft möjlighet att agera i föreningens namn då redan hunnit tömma bankkonton eller gjort annat som kan ha inneburit skadat för föreningen.

Det nya systemet uppmärksammar företrädare för bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar på att en registreringsåtgärd har skett. Den som registreras i eller avförs från föreningsregistret som till exempel styrelseledamot eller firmatecknare kommer i fortsättningen att genom brev få en underrättelse om registreringen. Är det felaktigt kan den berörda föreningen snabbare sätta stopp för den s.k. kapningen.