Om tilläggsavtal

I bostadsrättsföreningar är det inte ovanligt att medlemmar eller föreningen vill komma åt ytterligare yta. Det kan vara fråga om del av trapphus, vind eller liknande. Vid sådan upplåtelse kan det bli fråga om att ordna med tilläggsavtal. Det styrande regelverket kring dessa frågor återfinns huvudsakligen i BRL 9 kap. Utmaningen är bestämma vad som gäller i det enskilda fallet, dvs. om saken kräver stämmobeslut och i så fall med vilken majoritet eller enbart styrelsebeslut. Det mest vanliga ärendet av denna typ är balkongfrågor när medlemmar menar att en ny upplåtelse inverkar menligt genom ökad insyn, ljus, minskat ekonomiskt värde. I vissa fall kan 9 kap 16 § p1 bli tillämplig genom ökning av insats som rubbar den inbördes relationen mellan andelsägarna i föreningen vilket gör att 2/3 majoritet plus hyresnämndens godkännande är nödvändigt.

En ytterligare komplikation är frågeställningarna kring tilläggsavtal som sådan. Frågan är om köpeskillingen i sin helhet skall anses som upplåtelseavgift eller att del av köpeskillingen skall anses som insats. Föreligger en uppdelning dem emellan blir det fråga om ökad insats och därmed blir i denna del 9 kap. 13 § tillämplig, dvs enkel majoritet vid stämma.

Även frågeställningen om åtgärden kan enligt 9 kap.15 § anses vara en väsentlig förändring av föreningens hus eller inte. Regelverket är snårigt och varje fall måste bedömas utifrån sina speciella förutsättningar. Det finns därför stor anledning att anlita jurist för att inte hamna fel vad gäller den formella beslutsordningen samt dokumentation härav.