Kallelse av suppleant

Skall suppleanterna i normala fall kallas till styrelsens sammanträden?