Regeringsbeslut om att för närvarande inte införa krav på IMD

Den 19 november 2014 skrev vi om boverkets utredning och rekommendation till regeringen beträffande frågan IMD (individuell mätning och debitering av värme, kyla och tappvarmvatten).

Bakgrunden var det svenska genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv och boverkets uppdrag från regeringen att utreda i vilka fall man ska införa krav på individuell mätning på lägenhetsnivå för värme och tappvarmvatten

Utredningens slutsats var att ett krav på individuell mätning skulle innebära olönsamma investeringar för många byggherrar och fastighetsägare. Boverket föreslog därför att det inte i något fall ska krävas individuell mätning av värme, tappvarmvatten och kyla vid uppförande och ombyggnad.

Regeringen har nu tagit intryck av fastighetsbranschens massiva kritik av ett eventuell införande av IMD som ett obligatorium. Allmännyttans organisation Sabo har uppskattat kostnaden för införande av värme- och varmvattenmätning till 15 000–20 000 kronor/lägenhet och driftkostnaden till 500–800 kronor per lägenhet och år.

I regeringsbeslutet som nu kommit säger energiministern att regeringen följer boverkets bedömning, men med beaktande av kraven i energieffektiviseringsdirektivet och att förhållandena framöver kan ändras ger regeringen Boverket i förnyat uppdrag att de närmaste åren följa upp och utreda om det finns skäl att införa krav på IMD. Boverket ska under 2017-2019 årligen senast 2 maj varje år redovisa uppdraget till Regeringskansliet.