Säljaren får betala köparens förfallna avgifter till förening

I september 2015 skrev vi om fallet där köparen blivit medlem och flyttat in i bostadsrätten men att säljaren sedan hävde köpet eftersom full betalning inte erlagts. Köparen betalade inte sina månadsavgifter och frågan uppkom vem som var betalningsskyldig mot föreningen. Underrätterna lade betalningsskyldigheten på säljaren trots att köparen blivit medlem och flyttat in i lägenheten. HD beviljade prövningstillstånd och har nu avgjort målet. I domen lämnas följande klargörande från HD.

I 6 kap. 6 § bostadsrättslagen anges att den som överlåter en bostadsrätt inte svarar för förpliktelser för ”tid efter det att föreningen underrättats om att bostadsrätten övergått till en medlem i föreningen”. När bostadsrätten övergår genom försäljning till någon som inte redan är medlem, blir säljaren dock fri från ansvar ”först efter det att förvärvaren antagits till medlem”.

Regleringen i 6 kap. 6 § bostadsrättslagen innebär att den som säljer en bostadsrätt till någon som inte är medlem i föreningen blir fri från ansvar för avgifterna till föreningen först när alla de tre förutsättningar som nämns i bestämmelsen är uppfyllda. Bostadsrätten ska ha övergått till köparen, denne ska ha blivit medlem och föreningen ska ha underrättats om övergången. Den omständigheten att avgiftsskyldigheten enligt 7 kap. 14 § åvilar ”varje medlem” ska sålunda inte förstås så att säljaren slipper betala så snart köparen blivit antagen som medlem i föreningen. Det gäller även om säljaren då skulle ha avförts som medlem.

Överlåtelseavtalet innehöll en klausul om att äganderätten till bostadsrätten skulle övergå ”först på tillträdesdagen sedan köpeskillingen erlagts”. Det innebär att övergången var villkorad av att köpeskillingen betalades. Att köparen fick tillträda lägenheten utan att betala innebar inte att villkoret eftergavs.

Eftersom bostadsrätten inte övergick till köparen blev säljaren inte fri från ansvaret för förpliktelserna gentemot föreningen. Säljaren är därför betalningsskyldig för avgifterna, och hovrättens domslut ska alltså fastställas.

Avgörande för målets utgång var således en vanligt förekommande formulering i köpeavtalet, dvs. att övergången av äganderätten var villkorad av att köpeskillingen erlagts. Målet visar på den risk som säljaren tar om denne låter köparen flytta in i lägenheten innan full betalning erhållits.

(Källa Domstolsverket)