Vägledande praxis avseende tillämpning av sambolagens 24§ saknas.

En bostadsrättsägare vände sig till tingsrätten och ansökte om rätt att få sälja sin lägenhet enligt 24§ sambolagen. Mellan paret förelåg bodelningstvist som också innefattande fråga huruvida lägenheten utgjorde samboegendom eller ej. Ex sambon bestred ansökan om försäljning och som grund angavs att han varit bosatt i lägenheten, betalt hyra samt haft bohag där. Han medgav dock försäljning givet att köpeskillingen skulle sättas in på konto som han skulle få tillgång till vid kommande bodelning.

Tingsrätten kom fram till att den tidigare sambon inte anfört godtagbara skäl mot en försäljning varför tingsrätten gav kvinnan rätt att sälja lägenheten.

Beslutet överklagades till Svea hovrätt som inte lämnade prövningstillstånd.

Högsta domstolen har nu emellertid kommit fram till att det saknas vägledande praxis beträffande tillämpningen av 24§ sambolagen, dvs att samtycke krävs för åtgärd enligt 23§ vilket i detta fall avser försäljning av gemensam bostad. Av den anledningen anser HD det av vikt att målet prövas i högre instans varför prövningstillstånd meddelas i hovrätten.