T 497-90

NJA 1991 s.343                                 Källa:Domstolsverket

S.Y. innehar bostadsrätten till en lokal i en av Bostadsrättsföreningen Näktergalen 26 ägd fastighet på Karlavägen 15 i Stockholm. I lokalen bedriver S.Y. pizzeriarörelse.

Bostadsrättsföreningens stadgar innehåller bl a följande bestämmelser.

§ 12. Bostadsrättshavaren får, sedan lägenheten tillträtts, företaga förändring i lägenheten. Avsevärd förändring får dock företagas endast efter anmälan till styrelsen och under förutsättning att den inte medför men för föreningen eller annan medlem.

§ 17. Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller annan medlem.

Läs mer

Återvänd