T 209-89

NJA  1989 s. 751                                       Källa:Domstolsverket

I stadgarna för Bostadsrättsföreningen Grane nr 1, Uppsala, upptages under rubriken ”Avgifter” i § 4 bl a att årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens grundavgift kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader samt dess avsättning till fonder. I övrigt innehåller stadgarna ej något om hur föreningens kostnader skall debiteras.

Vid extra föreningsstämma d 12 jan 1988 beslöt stämman under § 8, att föreningen skulle ansluta sig till televerkets kabel-TV-nät samt att ombyggnad skulle göras av fastighetsnätet. Härvid yrkade A.W., som är medlem i bostadsrättsföreningen, att totala kostnaden härför skulle fördelas lika mellan lägenheterna. Styrelsen föreslog, att finansieringen skulle ske via årsavgiften. Stämman beslöt med 20 röster för och 19 emot i enlighet med styrelsens förslag.

Läs mer

Återvänd