Ö4808-04

RH  2004:52                                                       Källa: Domstolsverket

Saken:

HSB:s bostadsrättsförening Blåkulla nr 248 i Solna (föreningen) ansökte hos Kronofogdemyndigheten i Stockholms län att D.P., som innehade en bostadsrättslägenhet i föreningen, skulle avhysas. Som grund för ansökningen anfördes att nyttjanderätten var förverkad, eftersom föreningen vägrats tillträde till lägenheten för att utöva tillsyn eller utföra nödvändigt arbete. Den 15 april 2004 meddelade kronofogdemyndigheten ett utslag, genom vilket D.P. förpliktades att genast avflytta från lägenheten.

Den 16 april 2004 väckte föreningen talan mot D.P. vid Stockholms tingsrätt med yrkande om att han skulle förpliktas att avflytta från lägenheten vid äventyr av avhysning. Som grunder för käromålet åberopades sammanfattningsvis att D.P. vanvårdat lägenheten och inte vidtagit rättelse efter anmodan. Målet överflyttades till Solna tingsrätt. Föreningen bereddes tillfälle att yttra sig över frågan huruvida talan kunde upptas till prövning med hänsyn till innehållet i 13 kap. 6 § rättegångsbalken. Föreningen inkom därefter med yrkande om att målet skulle vilandeförklaras i avvaktan på verkställighet av kronofogdemyndighetens utslag. Föreningen hade upplyst om att D.P. sökt återvinning mot utslaget.

Läs mer

Återvänd