ÖH 4382-96

RH 1997:72                                           Källa:Domstolsverket

En överlåtelse av en bostadsrätt blir inte giltig gentemot bostadsrättsföreningen förrän föreningen underrättas om överlåtelsen. Eftersom det vid tiden för underrättelsen var genom lagakraftägande dom fastställt att nyttjanderätten till bostadsrätten var förverkad, förelåg ingen rätt enligt 2 kap. 5 § bostadsrättslagen för efterlevande maka, till vilken bostadsrätten övergått genom dödsboanmälan, att få inträde i föreningen.

R.K:s make S.K. beviljades den 1 juli 1982 medlemskap i HSB:s Bostadsrättsförening Domaren i Malmö (föreningen) och fick därvid nyttjanderätten till bostadsrättslägenheten nr 40 i föreningens hus med adress Lagmansgatan 2 B i Malmö. S.K. avled den 25 januari 1992 och dödsboanmälan registrerades den 13 maj 1992. Den 3 juni 1993 ansökte föreningen om stämning å dödsboet, varvid föreningen gjorde gällande att dödsboet hade förverkat nyttjanderätten till bostadsrättslägenheten och med anledning härav skulle avhysas från denna. Den 20 juni 1994 meddelade tingsrätten dom, innebärande att dödsboet förpliktades att avflytta från bostadsrättslägenheten på grund av att nyttjanderätten var förverkad. Domen vann laga kraft den 12 augusti 1994. Den 13 oktober 1994 ansökte R.K. om att få bli medlem i föreningen. Föreningen beslutade att vägra henne inträde. R.K. ansökte då hos hyresnämnden i Malmö om tillstånd att få inträda som medlem i föreningen och anförde som grund härför bl.a. följande. Först under våren 1996 blev hon medveten om att dödsboet upplösts när dödsboanmälan registrerades vid Malmö tingsrätt den 13 maj 1992 samt att hon då blev ägare till bostadsrätten. Dödsboet var således inte rätt motpart till bostadsrättsföreningen då denna ingav sin ansökan om stämning till Malmö tingsrätt den 3 juni 1993. Malmö tingsrätts dom den 20 juni 1994 har således rättskraft endast mot dödsboet och inte mot R.K.. Hon skall därför nu beviljas medlemskap enligt 2 kap. 5 § bostadsrättslagen.

Läs mer

Återvänd