ÖH430-00

RH 2000:9                                           Källa: Domstolsverket

Det förhållandet att en bostadsrättsförening enligt bostadsrättslagen (1991:614) har panträtt i de bostadsrätter som föreningen har upplåtit har i visst fall inte hindrat att en bostadsrätt har förklarats förverkad på grund av bostadsrättshavarens dröjsmål med att betala årsavgiften.

S.R. innehar bostadsrätten till en lägenhet i en HSB- bostadsrättsförening i Stockholm. Efter ansökan om betalningsföreläggande meddelade kronofogdemyndigheten utslag den 16 september 1999 varigenom S.R. förpliktades att flytta från lägenheten. S.R. ansökte om återvinning. Föreningen vidhöll sitt yrkande om avhysning under åberopande av att bostadsrätten förverkats genom att årsavgifterna för maj och juni 1999, tillhopa 10 042 kr, inte betalats i tid utan först mer än tolv vardagar efter det S.R. blivit uppsagd. S.R. bestred avhysningsyrkandet under åberopande av att han återvunnit nyttjanderätten genom att betala årsavgifterna den 12 juli 1999. Han åberopade även sociala skäl.

Läs mer

Återvänd