BRF:er som producerar egen el kan få skatteavdrag

Regeringen lämnade den 6 februari remiss till Lagrådet i vilken föreslås att det införs en skattereduktion för att stimulera mikroproduktion av förnybar el. Skattereduktionen skall ges till privatpersoner och företag. Förslaget syftar till att öka andelen förnybar el samt förbättra konsumenternas ställning på elmarknaden.
Förslaget underlättar för det växande intresse som finns bland privatpersoner och företag att investera i framställning av el från förnybara energikällor för egen förbrukning. Förslaget baserar sig på det betänkande som Utredningen om nettodebitering av el överlämnade i juni 2013.
Förslaget om skattereduktion gäller produktionsanläggningar som har en säkring som uppgår till 100 ampere och som anmält sin produktion till nätkoncessioninnehavaren.Underlaget för skattereduktionen är den mängd förnybara el som har matats in på elnätet under året, om motsvarande mängd el har köpts tillbaka. Skattereduktionens storlek är 60 öre per kilowattimme.Högst 30 000 kilowattimmar per år får ligga till grund för skattereduktionen.Det innebär att mikroproducenten som mest kan få tillbaka ca 18 000 kr per år som reduktion.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014. Förslaget måste dock anmälas och godkännas av Europeiska kommissionen innan det kan genomföras.