Balkongbyggnation. Vikten av skriftligt avtal.

Föreningsstämman hade godkänt och styrelsen lämnat muntligt tillstånd samt bygglov beviljats, men av olika anledningar kom medlemmen inte igång med balkongbyggnationen. När sedan lägenheten några år senare säljs så uppgavs till köparna att tillstånd för byggnation fanns.

När de nya ägarna ville fullfölja projektet så satte sig föreningen på tvären och sa nej under påstående att det inte funnits något slutligt bindande tillstånd från föreningens sida. De nya ägarna stämde då föreningen.

Föreningen invände i målet att det fanns risk för fuktskador med den presenterade lösningen och att det tidigare godkännandet endast avsåg balkongens utseende samt att det därmed inte funnits något definitivt avtal mellan parterna. Vidare gjordes gällande att det är orimligt att entreprenaden ansvarsmässigt skulle komma att ligga på den enskilde medlemmen och inte föreningen.

Tingsrätten biföll kärandens yrkande och gav makarna rätt. Domstolen menade att föreningen inte kunnat styrka risken med byggnationen, samt vidare vilket var centralt att det faktiskt förelåg ett muntligt avtal mellan parterna. Då omständigheterna i sak var oförändrade så ägde föreningen därför ingen rätt att ändra eller frånträda avtalet.

Föreningen överklagade och målet gick vidare till Hovrätten i Skåne och Blekinge som i sin dom, mål T 641-15, kom till motsatt slutsats och gav föreningen rätt. Hovrättens hade följande argumentation. Rätten konstaterade att stämman sagt ja till byggnationen och att styrelsen godkänt men att styrelsen redan från början ställt krav på en skriftlig överenskommelse. Balkongen skulle komma att ingå i nyttjandeupplåtelsen vilket innebär att det krävs ett nytt upplåtelseavtal. Något sådant har inte upprättats. Ett upplåtelseavtal måste vara skriftligt för att vara giltigt. Vem som skulle ansvara för entreprenaden ansågs sakna betydelse i målet.

Slutsatsen av målets utgång är således att en förening har långtgående beslutanderätt över sin fastighet så länge inga definitiva avtal som i det här fallet ett balkongbygge träffats skriftligen.