Viktigt med formalia. Överlåtelsen blev ogiltig då bostadsrätten var giftorättsgods

Malmö tingsrätt har i dom fastställt att en försäljningen av en bostadsrätt är ogiltig och  skall gå åter eftersom bostadsrätten var giftorättsgods och hustrun inte lämnat sitt samtycke till överlåtelsen. Den nya ägaren har ålagts att flytta från lägenheten.

Fallet är ett illustrativt exempel på vikten för köparen att försäkra sig om säljarens faktiska civilstånd, särskilt när makarna ligger i skilsmässa.

I 7 kap.5 § Äktenskapsbalken återfinns de rådighetsinskränkningarna som reglerar kravet på samtycke beträffande förfaranden rörande makars egendom. Av lagrummet framgår att make inte utan den andra makens samtycke får försälja, pantsätta, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta annan egendom som utgör makarnas gemensamma bostad. Syftet i det här fallet är att egendom, som kan bli föremål för övertagande, ska finnas kvar när övertagandet blir aktuellt. Kravet på samtycke kvarstår till dess i förekommande fall bodelning är gjord om bostadsrätten varit makarnas gemensamma bostad.

Resultatet av den bristande kontrollen från köparens sida blir i det aktuella fallet dramatiskt eftersom han tvingas flytta, detta oavsett om säljaren nu har några pengar att återbetala eller inte. Även den tidigare säljaren hamnar, på grund att han inte inhämtat nödvändigt samtycke från den tidigare makan, i en besvärlig situation. Då överlåtelsen förklarats ogiltig är han dels åter ägare till lägenheten med det ansvar som följer med medlemskap i föreningen, dels kan han räkna med skadeståndskrav från en tidigare köparen som nu tvingas lämna bostaden.

För föreningens del innebär saken i bästa fall endast onödigt merarbete rent administrativt.