Försäkringstagare fick rätt till rättskyddet trots att försäkringen sagts upp innan krav uppkom.

Avgörandet är av principiellt intresse och handlar om hur långt tidsmässigt rättsskyddet i hemförsäkringen sträcker sig och vilka grunder som måste vara uppfyllda för att det skall gälla.
Bostadsrättinnehavaren var försäkringstagare hos Trygg-Hansa. I samband med försäljningen av lägenheten så sade hon upp hemförsäkringen.
Hon fick sedan krav på sig från köparen som gjorde gällande olika fel i lägenheten. Som följd av dessa krav ville hon använda rättsskyddet i hemförsäkringen. Trygg-Hansa nekade dock att bevilja rättskydd och gjorde gällande att försäkringen måste ha varit gällande när tvisten mellan säljaren till bostadsrätten och köparen uppkom, vilket inte var fallet. Försäkringstagaren stämde då bolaget och yrkade att hon skulle tillerkännas rätt till rättskyddet. I tingsrätten förlorade hon målet. Tingsrätten motivering blev att tvisten inte uppkommit under försäkringstiden och avslog käromålet på den grunden.
Målet gick emellertid vidare till Svea hovrätt som såg annorlunda på saken. Rätten tog en annan utgångspunkt och konstaterade att försäkringen var gällande vid tidpunkten för händelserna som köparen grundade sina anspråk på inträffade. Någon preskription var inte heller för handen. Mot denna bakgrund ansåg Hovrätten att förutsättningarna för att rättsskyddet  skulle gälla  var uppfyllda. Hovrätten gav därmed den tidigare försäkringstagaren rätt till rättsskyddet.