Dyrt att inte följa bygglov

En bostadsrättsförening i Stockholm upplät ett vindsutrymme till en medlem som ville bygga lägenheter. Vid senare kontroll visade det sig att byggnationen inte följt bygglovet vad gäller takhöjden. Resultatet blev att stadsbyggnadsnämnden satte ut att vite uppgående till en miljon kronor skulle utgå om inte korrigering och ändring enligt bygglovet skedde.

Föreningen bestred och hävdade att föreläggandet inte längre var giltigt på grund av att det påbörjats en process om att ändra detaljplanen.

Förvaltningsrätten dömde dock ut vitet då rätten ansåg att föreningen inte varit i villfarelse när det gäller kravet på att fullgöra vitesföreläggandet och inte heller i övrigt saknat faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet.

Föreningen överklagade till Kammarrätten men utan framgång. Kammarrätten kom till samma beslut, dvs. att ändamålet med vitet inte förlorat sin betydelse varför överklagandet avslogs.