Fråga om dolt samägande

Högsta domstolen ( HD) har avkunnat dom i mål beträffande påstått samägande i samboförhållande. Ett äldre par blev sambor under 1970 talets senare del. Paret sammanbodde i kvinnans lägenhet som hon bott i sedan 1950 talet. I slutet av 1980 ombildades lägenheten till bostadsrätt. Mannen stod då för större delen av den nödvändiga insatsen, men kvinnan registrerades ensam som medlem. Mannen betalade också avgifterna till föreningen. Både mannen och kvinnan avled under 2007. Dödsboet efter mannen gjorde därefter gällande att mannen haft s.k. dold samäganderätt till den aktuella bostaden. Käranden hade framgång med sin talan i tingsrätten. Hovrätten och nu även HD kom till motsatt beslut. Den huvudsakliga anledningen härtill var att överinstanserna inte ansåg det visat att paret vid tidpunkten för förvärvet verkligen hade för avsikt att båda skulle vara ägare till lägenheten. Målet visar på vikten av att skriftligt dokumentera syftet och parternas vilja då lån eller andra finansiella transaktioner sker mellan personer som sammanbor.