Svårt att neka medlemskap

Vi har tidigare skrivit om förutsättningarna för att kunna neka medlemskap, se texten 19 januari 2019. Då handlade om så kallat spekulationsköp. Ett nytt avgörande i Svea Hovrätt aktualiserar på nytt den vanligt förekommande frågeställningen.

En Brf-förening i Sundsvall ville neka en köpare medlemskap under påstående att det fanns anledning misstänka att han medverkat till bedrägeribrott mot föreningen. Frågan hänsköts till Hyresnämnden som i sitt beslut framhöll att möjligheten att vägra inträde på grund av bristande personliga kvalifikationer ska utnyttjas med stor varsamhet. Köparen beviljades därför medlemskap i föreningen.

Ärendet överklagades till Hovrätten.

Föreningen vidhöll sin inställning och grund att det fanns skäl att misstänka att köparen som sökte medlemskap  medverkat till brott mot föreningen genom att den vilseletts att oriktigt betala ut ett större belopp till ett konkursbolag för arbeten som inte har utförts.

Hovrätten fann inte anledning att ändra på underinstansens beslut och konstaterade att förundersökningen avseende eventuellt bedrägeribrott lagts ner, samt att det inte var styrkt att köparen varit inblandad i det aktuella renoveringsprojektet. Objektiva skäl för att neka medlemskap förelåg därför inte. Föreningen tvingades betala motpartens rättegångskostnader för ombudsarvode 105 000 kr. Därtill tillkom föreningens egna kostnader.

Källa:Domstolsverket

Lite översiktligt kan man säga att kriminalitet rent allmänt sett inte är ett giltigt skäl till ett nekande. Kan föreningen däremot styrka att kriminaliteten kan påverka boendet, kan det utgöra en saklig grund för att neka medlemskap. Grunden bör då vara kopplat till brott som har direkt samband bostaden och boende. Vad man då närmast tänker på är våldsbrott, försäljning av narkotika i hemmet, prostitution eller annan mer allvarlig kriminalitet.