T 65-91

NJA 1991 s. 574                               Källa:Domstolsverket Fråga i mål om avhysning om en bostadsrättshavare i ett flerfamiljshus genom att så gott som dagligen öva pianospel i bostaden åsidosatt vad hon haft att …

Läs mer

T 209-89

NJA  1989 s. 751                                       Källa:Domstolsverket I stadgarna för Bostadsrättsföreningen Grane nr 1, Uppsala, upptages under rubriken ”Avgifter” i § 4 bl a att årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens …

Läs mer

T 497-90

NJA 1991 s.343                                 Källa:Domstolsverket S.Y. innehar bostadsrätten till en lokal i en av Bostadsrättsföreningen Näktergalen 26 ägd fastighet på Karlavägen 15 i Stockholm. I lokalen bedriver S.Y. pizzeriarörelse. Bostadsrättsföreningens stadgar innehåller …

Läs mer

T 396-93

RH 1994:28                                        Källa:Domstolsverket Bostadsrättshavare har utan tillstånd från bostadsrättsföreningen vidtagit en väsentlig ändring i sin lägenhet. Hovrätten har ogillat föreningens talan om skyldighet för bostadsrättshavaren att återställa lägenheten till det skick …

Läs mer

T 731-95

RH 1995:116                                       Källa:Domstolsverket Fråga i mål om förverkande av nyttjanderätt på grund av bostadsrättshavares betalningsförsummelser huruvida dessa skall anses vara av ringa betydelse. Frågan har besvarats nekande, och orsaken till bostadsrättshavarens …

Läs mer

Ö 3357-95

NJA 1996 s. 679                                 Källa:Domstolsverket Talan mot en bostadsrättsförening beträffande ett beslut i en sådan fråga som avses i 9 kap 16 § 1 st. 2 bostadsrättslagen (1991:614) har ansetts kunna …

Läs mer

ÖH 4382-96

RH 1997:72                                           Källa:Domstolsverket En överlåtelse av en bostadsrätt blir inte giltig gentemot bostadsrättsföreningen förrän föreningen underrättas om överlåtelsen. Eftersom det vid tiden för underrättelsen var genom lagakraftägande dom fastställt att nyttjanderätten …

Läs mer

Ö 4004-97

NJA 1998 s. 400                                Källa:Domstolsverket Fråga om förutsättningar för tvångsförsäljning av bostadsrätt föreligger, när bostadsrättshavare som sagts upp på grund av bristande betalning av årsavgift invänder att avgiften inte betalats på …

Läs mer

T 869-98

RH 2000:22                                      Källa:Domstolsverket Sedan en medlem i en bostadsrättsförening överlåtit sin bostadsrätt vägrades köparna inträde i föreningen. Överlåtaren yrkade skadestånd av föreningen med påstående att denna gjort sig skyldig till avtalsbrott …

Läs mer

ÖH430-00

RH 2000:9                                           Källa: Domstolsverket Det förhållandet att en bostadsrättsförening enligt bostadsrättslagen (1991:614) har panträtt i de bostadsrätter som föreningen har upplåtit har i visst fall inte hindrat att en bostadsrätt har …

Läs mer